Jubilejný rok 2017

 

 

Rok 2017, ktorého dni práve prežívame, je pre našu Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (ďalej len ECAV) jubilejným rokom. Ďakujeme svojmu Bohu, že našu ECAV chráni už 500 rokov a spomíname na dielo reformátorov, najmä Dr. Martina Luthera.

Cirkev v 16. stor. svojím učením nestála len na Písme. Učili, že spasenie je možné získať aj vlastnou snahou. Ľudí viedli k tomu, aby kupovali odpustky, ktoré mali zabezpečiť odpustenie hriechov vykonaných nimi, predkami, či potomkami, každý do pokladne vhodený peniaz mal skrátiť čas v očistci. Ľud nerozumel bohoslužobnej reči, lebo všetko bolo spievané a hovorené v latinskom jazyku. Večera Pánova bola prisluhovaná len pod jedným spôsobom. Celkovo cirkev bola v duchovnom a morálnom úpadku.

Na tento stav poukazovali už predreformátori – Ján Hus, Peter Vald, Ján Wiklef, Hieronym Savonarola, ale ich hlasy neboli vypočuté. Pripravili však pôdu pre tých, ktorí svoj hlas pozdvihli o sto rokov neskôr – Dr. Martin Luther, Filip Melanchton, Ulrich Zwingli, Ján Kalvín. Nemohli zostať nečinne pozerať na to, ako Božia cirkev upadá, ako sa od Pána Boha vzďaľuje.

Dr. M. Luther dňa 31. októbra 1517 pribitím 95 výpovedí na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu túžil otvoriť verejnú odbornú diskusiu o stave cirkvi. Túžil, aby sa vrátila späť k prameňom – sola scriptura (jedine Písmo), sola redemptione Christi (jedine vykúpený Kristom), sola gratia (jedine milosť), sola fidei (jedine viera).

Situácia sa však vyvinula tak, že nedošlo k obnoveniu vtedajšej cirkvi, ale popri vtedajšej rímsko-katolíckej cirkvi vznikli cirkvi protestanstské, ako aj naša, ktorá sa pridŕža výlučne Písma a Symbolických kníh, ktoré vychádzajúc z Písma zostavili reformátori a spísali tam učenie ECAV. Myšlienky reformátorov sa rýchlo rozšírili aj za hranice Nemecka. Na naše územie sa dostali cez študentov a obchodníkov. Za pol storočia bolo na Slovensku 900 evanjelických zborov.

V tomto jubilejnom roku však máme premýšľať aj nad tým, že reformácia to nie je len udalosť jedného roku, či storočia. Naša cirkev, aj naša viera má byť stále reformujúca sa, stále vracajúca sa ku Kristovi. O to sa usilujme ako jednotlivci i ako cirkev. Sám Pán Boh nech nám pri tom pomáha.

   Dr. Martin Luther                  dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu