Charakteristika zboru

 

Cirkevný zbor patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV).

 

Učenie našej cirkvi vychádza z Písma svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, hlásiac sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví doma i v zahraničí, pripravení spolupracovať na poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami, v pevnom odhodlaní rozvíjať a upevňovať svoju kresťanskú evanjelickú cirkev, zdokonaľovať jej vnútornú organizáciu založenú na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia a podľa evanjelia Kristovho rozširovať jej duchovné pôsobenie, a tým zvyšovať jej vplyv i význam v živote celej spoločnosti.

 

Základnou organizačnou jednotkou cirkvi je cirkevný zbor.  Na čele cirkevného zboru je zborový farár a zborový dozorca. Evidujeme 323 cirkevných zborov ECAV. Náš cirkevný zbor patrí medzi menšie (272 členov) a mladšie cirkevné zbory (vznik v r. 2000).

 

Cirkevné zbory sa združujú do seniorátov. Na území ECAV je 14 seniorátov. Na čele seniorátu sa nachádza senior a seniorálny dozorca. Náš cirkevný zbor patrí do Liptovsko-oravského seniorátu, ktorý tvorí 29 cirkevných zborov od Kraľovian až po Važec. Sídlo seniorského úradu je v Hybiach.

 

Senioráty tvoria dištrikt. ECAV má dva dištrikty – východný a západný, na ich čele je dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca. My patríme do Východného dištriktu, ktorého sídlo je v Prešove.

 

Dištrikty vytvárajú už spomínanú Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, do ktorej patríme. Generálny biskupský úrad sa nachádza v Bratislave.