Poďakovanie za úrody zeme 2023

V nedeľu, 8. októbra 2023, sme na službách Božích ďakovali Pánu Bohu ako nášmu štedrému nebeskému Darcovi za úrodu našich záhrad, sadov a polí. V rámci služieb Božích vystúpili deti z detskej besiedky. Zároveň tie služby Božie boli prvé konfislužby, teda služby, ktoré pripravili naši konfirmandi.