Detský denný tábor 2020

 

Na konci letných prázdnin, posledný týždeň, od pondelka do piatku (24.-28. august), sa konal v našom cirkevnom zbore detský denný tábor.

Tohtoročná téma „Boží bojovník“ vychádzala z Božieho slova, ktoré napísal apoštol Pavol v liste do Efez (Ef 6,11-17). Deťom zaznela výzva, aby sa obliekli do Božej výzbroje, aby s ňou ako s Božou pomocou zvíťazili v boji proti diablovi.

Táborový čas sme využili aj na vyrábanie výzbroje, hry, súťaže, krátku lesnú prechádzku spojenú s hľadaním ukrytých indícií, ale aj na šírenie posolstva o tom, že Pán Boh nás chráni.

Vyvrcholenie tábora bolo v nedeľu, keď na službách Božích malým i veľkým zaznela zvesť o poslednej časti výzbroje – meč Ducha, ktorým je slovo Božie, keď si malí meč vyrobili a po kázni slova Božieho naši žiaci, študenti i pedagógovia prijali požehnanie na začiatku školského roka.

Veríme, že zasiate slovo v detských srdciach s Božím požehnaním prinesie mnohonásobnú úrodu viery.