Konfirmačná slávnosť 2017

 

Rýchlo prešli 2 roky, počas ktorých sa vo veciach viery vzdelávali traja mladí ľudia:

Adrián Had, Anna Mešková a Viktória Zjarová

Spoznávali v nich svojho Boha, svoju cirkev i seba samého.

Po úspešnom zložení konfirmačnej skúšky dňa 4. júna 2017 vstúpili do chrámu, pred Božou tvárou, pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami a ostatnými prítomnými vyznali vieru v Trojjediného Boha, vyslovili sľub vernosti Bohu i cirkvi, po prvý krát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej a tak sa stali dospelými členmi nášho cirkevného zboru.

Prajeme im, nech nikdy nezabudnú na to, že sú Boží a Boh je stále s nimi.